18 JUNI 2024 

NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

Denna gång blir det blandade nyheter. Tyvärr har många nyheter inte fått plats.

FÖRSLAG OM NY PATENTLAG HAR ÖVERLÄMNATS TILL RIKSDAGEN

Regeringen överlämnade 2024-05-29 en proposition till riksdagen med förslag till en ny patentlag. – En välfungerande patenträtt är viktig för att företag och enskilda ska kunna skydda sina innovationer, något som stärker svensk konkurrenskraft. Därför går regeringen nu vidare med förslag om en moderniserad patentlag, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Kommentar: Som vi tidigare skrivit om finns nu behov att reformera Patent och marknadsdomstolen (PMD) och Patent och marknadsöverdomstolen (PMÖD) enligt Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

Se vår skrivelse i ärendet 2024-04-22 NY PATENTLAG FÖRUTSÄTTER EN ÖVERSYN AV LAGEN(2016:188) OM PATENT OCH MARKNADSDOMSTOLAR (PMD) OCH (PMÖD)

Vi har en skrivelse 2024-05-08 till Näringsutskottets ledamöter från oppositionspartierna preciserat förslaget. Näringsutskottets ordförande, Tobias Andersson, har därefter meddelat att en reform av reglerna för PMD och PMÖD kräver särskild behandling.

RUNDABORDSSAMTAL PÅ RIKSDAGEN 29 MAJ

Representanter från KD och M hade bjudit in ett tiotal intressenter för att tala om olika immaterialrättsliga frågor. Nästa viktiga politiska händelse är Forsknings- och innovationspropositionen, som läggs på riksdagens bord i slutet av året. Den uppmärksamme har noterat att forskningsfrågorna har fyllt debatt- och ledasidor. Innovationsfrågorna har, som vanligt, dessvärre en mer undanskymd roll. Nedan finns dock några nedslag.

Rundabordssamtalet visade bland annat

  • representanter för de olika stödfunktionerna vid lärosätena upplevde att de är framgångsrika, men att aviserade nedskärningarna kommer att minska aktiviteten inom dels exploatering dels olika immateriella skydd. 
  • att patentombud också var kritiska till administrationen kring kommersialisering av akademiska resultat.
  • men enighet rådde om att det saknas akademisk utbildning om de immateriella frågorna främst inom ingenjörsutbildningarna.

Kommentar:

För att kunna påverka det politiska systemet krävs dels underlag i form av utvärderingar dels konkreta förslag. Båda saknades. Generellt gäller att det dels saknas ett forskningsprogram inom det immateriella värdeskapandet dels att uppföljning och utvärderingar, som regel saknas helt. Det betyder att underlag för utveckling kan komma att se lika illa ut om ett decennium och då har policyn och debatten inte flyttats fram en tum.

KRÄNKTA RÄTTSINNEHAVARE KAN NU VÄLJA MELLAN TVÅ OLIKA DOMSTOLSSYSTEM

Idag kan samma domare och advokater i två olika mål träffas och behandla patentmål med två olika regelsystem och så kommer det att bli flera år framåt. Hur skall detta hanteras? Detta har vi skrivit en debattartikel om.

Kapitalsvaga aktörer vet att det svenska systemet – med patentdomstolarna PMD och PMÖD – missgynnar dem och sannolikheten för en positiv dom är försumbar. Den nya europeiska vägen Unified Patent Court (UPC) är synnerligen kostsam, men har fördelar såsom tak för rättegångskostnader och en effektivare processledning. Men -samtidigt kommer det att ta decennier innan UPC finner en etablerad praxis. Det kommer att kräva många tvister och överklaganden. 

Kommentar: Så här avslutar vi artikeln

Olika regeringar har de senaste decennierna skjutit på en reform av processreglerna i väntan på att UPC skulle inrättas. Detta har skadat förtroendet för den svenska innovationspolitiken och åsamkat såväl start-upp-företag, entreprenörer och universitetsforskare som Sverige stor ekonomisk skada. Nu är UPC etablerat. Att ytterligare skjuta på en översyn av reglerna för PMD och PMÖD vore ett stort misstag.

UNIFIED PATENT COURT (UPC) FIRAR ETT ÅR 

European Patent Office skiver att det gemsamma patentsystemet har fått en gynnsam start. 28 000 anmälningar om gemenskapsverkan har inlämnats

Kommentar: Detta kommer vi att återkomma till. Detta betyder en radikal förändring. Se också nyheten ovan om kränkta rättsinnehavare.

IMMATERIELLA VÄRDEN OCH RÄTTSSÄKERHET ÄR VIKTIGT FÖR KONKURRENSKRAFTEN SKRIVER PRODUKTIVITETSKOMMISSION

I Produktivitetskommissions rapport Goda möjligheter  till ökat välstånd (SOU 2024:29) kan man bland annat läsa 

Det immateriella kapitalet är av större vikt i moderna, kunskapsbaserade ekonomier. Investeringar i immateriellt kapital har på̊ flera hall blivit viktigare än investeringar i det mer traditionella materiella kapitalet. Sverige har sedan en tid tillbaka haft en hög tillväxt i det immateriella kapitalet och har internationellt sett en mycket hög andel investeringar i immateriellt kapital av förädlingsvärdet i näringslivet (Persson m.fl. 2024). (sid 101)

och under rubriken Rättssäkerhet och äganderätt

Rättsstaten är en grundläggande institution som stödjer produktivitets-utvecklingen. Skyddet av rättsstatens principer, däribland äganderätt, betraktas som fundamentalt för en fungerande marknadsekonomi och effektiv produktion (Rodrik, 2005). En väl fungerande rättsstat och egendomsrättigheter är viktiga for produktivitetstillväxten då de låter individer, företag och organisationer få avkastningen frän ansträngningar samt uppmuntrar till investeringar i kapital, ackumulering av kunskap och en effektiv organisation av ekonomiska resurser (t.ex. Lappi m.fl., 2024). Många empiriska studier finner ett positivt samband mellan skydd av äganderätt och rättsstaten å ena sidan och produktivitets-tillväxt å den andra. (sid 104)

Kommentar: Förstärkt immaterialrätt – det gäller både det legala ramverket och kompetensen – är ett naturligt hjälpmedel när politikerna vill utveckla konkurrenskraften. Produktivitetskommission har en lång rad förslag, men författarna har inte påverkats av sin egen analys. Det förslås inga åtgärder för att skapa immateriellt kapital, som man kallar det. Detta är minst sagt förvånande. Ett studiebesök i Schweiz där konkurrenskraften och det immateriella värdeskapandet går hand i hand rekommenderas. Vi återkommer.

ANNA JARDFELT NY GENERALDIREKTÖR FÖR PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Ambassadör Anna Jardfelt är i dag chef för Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève. Hon har tidigare varit chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Hon tillträder sin nya tjänst 15 augusti 2024.

Kommentar: Vi önskar Anna Jardfelt lycka till och ser fram emot hennes ledarskap och samarbetsförmåga i den splittrade myndighetsvärlden.

SAMVERKANSPROGRAM STUDERAS OCH EFTERLYSES IGEN

Den svenska innovationspolitikens huvudgren är samverkan med ambitionen att  etablerade företag ska samverka med start-upp-företag och universitetsinstitutioner. Under Löfven-regeringen satsade statsmakten åtta miljarder kronor och näringslivet lika mycket. Det finns ett flertal utvärderingar men deras trovärdighet är tyvärr låg då utvärderarna betalats av forskningsfinansiärerna. Över 90 procent av utvärderingar är positiva. 

STUDIE

I en doktorsavhandling författad av Viktor Ström på Handelshögskolan i Göteborg visas att dessa samarbeten genom samverkanprogrammen leder till fler innovationer än om forskningen bedrivits endast nom universitetets fyra väggar.Viktor har studerat 184 elektronikprofessorers publiceringar i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2000 och 2018. Han har studerat i vilken vetenskaplig tidskrift forskningen har publicerats, antal citeringar inom akademin och antal citeringar vid patentansökningar.

DEBATT

Sedan 2013 har strategiska innovationsprogram varit ett av de främsta verktygen för staten att stimulera forskning och utveckling. Syftet är att skapa arenor för samverkan mellan företag och akademi som föder nya idéer. Idag finns det 17 strategiska innovationsprogram, varav flertalet går mot sitt slut.

Så skriver representanter för det svenska forskningsprogrammet Smartare elektroniksystem i en debattartikel och fortsätter

Ökade satsningar på strategiska innovationsprogram är lönsamma för Sverige och behövs nu – under den här regeringens mandatperiod.

Kommentar: Detta är två välkomna inspel i debatten inför den kommande Forsknings och innovationspropositionen. Vi har tidigare påpekat att dessa gigantiska satsningar inte genomgått någon elementär juridisk utvärdering. Idag samarbetar organisationer med olika ekonomisk styrka. Det betyder att vid eventuella tvister kommer alltid de etablerade företagen att vinna. Detta är inte optimalt för innovationssamarbeten. Vi rekommenderar en sådan utvärdering innan nya miljardcheckar ställs ut. Här bör vi finna externa aktörer bör finansiera dessa. Anmäl gärna intresse.

ETT NYTT HJÄLPMEDEL NÄR DU SÖKER PATENT

En guide till innovationsskydd är titeln på en broschyr, som tagits fram av Mats Olsson, framgångsrik uppfinnare och entreprenör och Malin Keijser Bergöö, ett mycket erfaret patentombud på Barker Brettell Sweden AB. Här finns praktiska tips om hur en patentansökan kan skrivas och ett förslag till sekretessavtal med hög skyddsfaktor. Detta är mycket välkommet att så mycket erfarenhet samlats på några sidor. (Vill Du ha broschyren kan Du maila mats.olsson@infrasonik.se )

Kommentar: Kom ihåg att standardlösningar sällan eller aldrig rekommenderas av advokater eller patentombud. 

KONTAKTER MED RIKSDAG, REGERING OCH ALLA INNOVATIONSINTRESSERADE

Kontakter och kommentarer är mycket välkomna. Vi kommer också att kontakta berörda.

Peter A Jörgensen                                                             Kjell Jegefors

Båda ledamöter av Uppfinnarkollegiet och tidigare bl.a. verksamma vid Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska Uppfinnareföreningen

peter.jorgensen@innovationeurope.se                              kjell.jegefors@gmail.com

www.innovationeurope.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *