31 JANUARI 2024

31 JANUARI 2024

NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

NY GENERALDIREKTÖR FÖR PRV

Regeringskansliet har utannonserat denna tjänst. Mot denna bakgrund skrev vi 2023-12-22 till de som ansvarar för rekryteringen

Det är med stora förhoppningar om Sveriges ökade intresse för innovationspolitik och immateriellt värdeskapande som vi vill lämnar några synpunkter inför denna rekrytering. —-

Mot denna bakgrund vill vi framföra och poängtera några betydelsefulla krav och synpunkter inför rekryteringen:

Krav på 

  • hög kompetens inom det immaterialrättsliga området
  • kommersiell erfarenhet är väsentlig
  • erfarenhet av internationellt arbete är värdefullt
  • vana och erfarenhet från att driva förändringsarbete på nationell nivå. Här är behovet mycket stort.
  • goda samarbetsförmåga förutsetts.”

NY PATENTLAG 

Vill Du lämna synpunkter till de som rekryterar så maila via kn.registrator@regeringskansliet.se

I maj kommer en proposition en ny patentlag att presenteras meddelar justitiedepartementet 

Den bygger på SOU 2015:21. Smärre förändringar införs och språket skall uppdateras. Regeringskansliet är väl medvetet om Näringsutskottets tillkännagivande och som stöds av sex partier i riksdagen. Det gäller översyn av kostnader för patenträttegångar. Detta ärende kommer vi att behöva återkomma till. 

Flera av våra tankesmedjor tycks inte ha förstått betydelsen av en sådan översyn. Den berör hela innovationspolitiken, men i synnerhet den del som fokuserar på de mindre aktörerna.

SNS KONJUNKTURRAPPORT 2024 TAR UPP DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET – DETTA ÄR MYCKET VÄLKOMMET

Svenska nationalekonomer har studerat det immateriella värdeskapandet 

Rapporten säger bland annat

  • ”att en väl fungerande immaterialrätt i form av patentsystem och varumärkesskydd, som säkerställer att företag får avkastning på̊ sina investeringar, kan öka incitamenten att investera i FoU och är därför avgörande för en hög produktivitetsutveckling i näringslivet. 
  • att immateriella tillgångar och investeringar skiljer sig fundamentalt åt från materiella sådana. Det samhällsekonomiska värdet av nya immateriella tillgångar är således mycket större an det privata värdet för de företag som skapar tillgångarna”

Rapporten föreslår bland annat

”Sverige bör även verka för att svenska småföretag får stöd i att hantera EU:s nya patentsystem eftersom kunskapen om systemet har karaktären av en kollektiv vara där företag kan ta del av kunskapen utan att det hindrar andra företag frän att använda den. I en sådan situation är det samhällsekonomiskt önskvärtatt det offentliga står för kostnaden av kunskapsframtagandet, annars finns en risk att ingen aktör vill bekosta det.”

Kommentar: Den här typen av forskning kan bidraga till fokusering av både lagstiftningen och olika policyåtgärder för att stimulera nyttjandet av olika skydd. Det forskningsprogram vi föreslagit i vårt inspel till Forsknings och innovations-propositionen kan nu utvecklas. SNS-rapporten tar inte upp avsaknaden av rättssäkerhet för de mindre aktörerna. 

INSKRÄNKNINGAR I UPPHOVSRÄTTEN

Utredningen SOU 2024 har presenterats. Regeringen beslutade den 21 juli 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Syftet med översynen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. Detta gäller exempelvis inom nyhetsrapportering, forskning och i parodisyfte. 

ATT TJÄNA PENGAR PÅ DIN MUSIK

Ambitiöst utbildningsprogram

WIPO har tillsammans med the Music Rights Awareness Foundation i dagarna lanserat ett program för att bättre hantera sina rättigheter. CLIP – Creators Learn Intellectual Property är en användarvänlig plattform, som skall höja kreatörernas medvetande om immateriella värden. 

STEAMBOAT WILLIE FÖREGÅNGAREN TILL MUSSE PIGG FÖRLORAR SIN RÄTTIGHETER EFTER 95ÅR
Här går en föregångsfigur inom upphovsrätten i graven
”DEN LATE LAGSTIFTAREN BELASTAR SAMHÄLLET”

Detta är rubriken på ett inlägg i SMEDJAN om immaterialrätt. 

Här ondgör sig Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv, över den svaga lagstiftningen inom immaterialrätten. ”Det svenska utredningsväsendet brukade vara bra på att göra det juridiska grundarbetet. Numera ser vi tyvärr flera tecken på lathet, där lagstiftarna underlåter att utreda konsekvenserna av lagarna eller att samordna lagstiftningen. Det är enskilda och företag som drabbas.”

SAMMANSTÄLLNING AV LITE STATISTIK OM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

Statistik och fakta är bra att ha när man måste argumentera. 

Antalet patentansökningar och varumärken per år i hela världen söktes en miljon patent 1995. Siffran var två miljoner 2010 och 3,5 miljoner 2022. Antalet varumärken som söktes 2022 var 15,5 miljoner. 

Vilka länder kommer de sökande från 2022? Kina 1,6 miljoner ansökningar, USA 500 000, Japan 400 000, Sydkorea 270 000, Tyskland 157 000, Schweiz 51 000 och Sverige 28 000.

I Europa är, år 2020, cirka 75 procent av de börsnoterade bolagens värde immateriella tillgångar. I USA var andelen 90 procent. För de små och medelstora företagen (SMF) i Europa har de immateriella skydden stor betydelse. Företagen har 98 procent högre omsättning per anställd än andra SMF, om de har patent, varumärken och mönsterskydd. Närmare 10 procent av företagen som innehar patent har blivit utsatta för intrång. Varor och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter står för 93 % av EU:s totala export till länder utanför EU.

 I Sverige är 1,2 miljoner personer anställda i företag, som är immaterialrättsintensiva. Ericssons licensintäkter 2022 var 10,4 miljarder kronor från 60 000 patent. Om Ericsson flyttar sin patentportfölj utomlands sjunker Sveriges placering i Global Innovation Index (GII) från andra plats till Portugals plats. 

Mindre ekonomiskt starka aktörer, som SMF, vinner mycket sällan patenträttegångar. Kostnaderna för en rättstvist uppgår till mellan en och tjugo miljoner kronor per part. Den förlorande parten döms som regel att även betala den vinnande partens rättegångskostnad

KONTAKTER MED RIKSDAG, REGERING OCH ALLA INNOVATIONSINTRESSERADE
Kontakter och kommentarer är mycket välkomna. Vi kommer också att kontakta berörda.

Peter A Jörgensen                                       Kjell Jegefors

Båda ledamöter av Uppfinnarkollegiet och tidigare bl.a. verksamma vid Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska Uppfinnareföreningen

peter.jorgensen@innovationeurope.se         kjell.jegefors@gmail.com

www.innovationeurope.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *